Privacy en Cookieverklaring

Privacy en Cookie Policy van WebReus.


Wij (‘WebReus of ‘we/onze’) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze (website)bezoekers en zullen derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze Privacy en Cookie Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites en in het kader van onze dienstverlening aan klanten.


Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van een van onze websites en/of diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Policy.


Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door WebReus beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website https://www.webreus.nl.


Privacy


Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:


 1. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt (zowel analoog als digitaal), bijvoorbeeld:

  1. door u aan te melden voor onze nieuwsbrief;

  2. door het aanvragen van een offerte;

  3. bij het aankopen van een dienst of product in onze webshop;

  4. wanneer u een vraag stelt via de daartoe aangeboden kanalen.

 2. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening;

 3. Wanneer u onze website bezoekt;

 4. Wanneer u gebruik maakt van onze social media kanalen;


Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:


 • Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

  • browsergegevens;

  • duur van uw bezoek;

  • pagina’s die u bezoekt;

  • links waar u op klikt;

  • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;

  • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres. • Gegevens die u aan ons verstrekt:

Wij verwerken uw persoonsgegevens door het leveren van producten en/of verlenen van diensten (bijvoorbeeld de gegevens die aan ons verstrekt worden via email, telefoon, onze winkel, of tijdens een gesprek). De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

  • (bedrijfs)naam;

  • e-mailadres;

  • adres;

  • postcode;

  • woonplaats;

  • telefoonnummer;

  • logingegevens;

  • financiële gegevens;

  • inhoud van de dienst;

  • identificatie- en of Burgerservicenummer;

  • geboortedatum;

  • andere gegevens.


Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het leveren van producten);

 2. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:

  1. marketingdoeleinden;

  2. het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening;

  3. het voeren van geschillen;

  4. het beveiligen en beheren van onze systemen.

 3. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);

 4. op basis van ondubbelzinnige toestemming.


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:


Grondslag(en):

Doeleinde:
Cont(r)act:


A

de uitvoering van een met u gesloten koopovereenkomst.


A

de uitvoering van een door u gesloten dienstenovereenkomst.


A, B1, B2

Het afwikkelen van bestellingen en/of andere gerelateerde activiteiten.


B1

het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.


A, B1, B2, B3 of C

het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.


A, B1, B2, B3 of C

reageren op vragen, opmerkingen en de behandeling van klachten.Facturering:


A, B3

facturering en het eventueel nemen van incassomaatregelen.Product- en dienst ontwikkeling:


B1, B2, B4

het achterhalen welke personen gebruik maken van specifiek bezochte producten en deze producten aanpassen of vernieuwen waar nodig.


B1, B2, B4

het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.


B1, B2

het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.
Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:


C

het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.B2, B3, B4 en C

Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen WebReus, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s.


Wij zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een transparante en behoorlijke wijze plaatsvindt en niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien wij voornemens zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekken wij aan u voor die verdere verwerking informatie over dat andere doel.


Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze Privacy en Cookie Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:


Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor WebReus. Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. WebReus heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. Hieronder treft u een overzicht van onze verwerkers:


Verwerker:

Taakomschrijving verwerker:

Privacy Policy verwerker:

Superior BV

Datacenter diensten

Privacy Policy


Het is mogelijk dat WebReus uw persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen. In sommige gevallen wordt hiervoor uw goedkeuring vereist. WebReus verstrekt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld aan domeinbeheerautoriteiten. Hieronder treft u een overzicht van derden aan wie WebReus uw persoonsgegevens kan verstrekken:


Externe Ontvanger:

Taakomschrijving externe ontvanger:

Categorieën persoonsgegevens:

Domeinbeheer-autoriteiten

Organisaties die belast zijn met het toewijzen van domeinnamen.

NAW-gegevens;

Telefoonnummer;

E-mailadres.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).


Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij WebReus te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.


Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering (waaronder fiscale bewaarplichten), of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. U kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vindt u terug onder rechten van betrokkenen’.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Wij maken tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-)verbinding.


Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.


Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht WebReus te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.


Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit is mogelijk via de volgende mogelijkheden:


Gebruikersaccount:

Per mail:

Per post:

uw account geeft 24 uur per dag de mogelijkheid uw persoonsgegevens zelf bij te werken


privacy@webreus.nl

WebReus.

Beemdstraat 14

5652 AB Eindhoven

Per telefoon:

Opt-out:


+31 (0)40 - 294 5555

via de beschikbaar opt-out mogelijkheden in de mailings (voor marketings-doeleinden).Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.


Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar privacy@webreus.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.Cookies


Het hoofdstuk Cookies cumuleert met het hoofdstuk Privacy.


Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies zijn ongevaarlijk.

Wij maken gebruik van onderstaande cookies:


Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te passen.


Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die door WebReus op https://www.webreus.nl/ worden geplaatst:


Partij:

Cookie:

Doel:

Bewaartermijn:

WebReus

Cookieconsent_*, PHPSESSID

Deze cookies worden geplaatst om te registreren of de gebruiker de cookie notice heeft geaccepteerd en om de sessie van de bezoeker te bepalen.

Maximaal 1 jaar


De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:


Apple Safari;

Google Chrome;

Internet Explorer;

Mozilla Firefox.Slotbepalingen


Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.


Contactgegevens WebReus:

Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:


 • per e-mail:

privacy@webreus.nl

 • per post:
  WebReus

Beemdstraat 14

5652 AB Eindhoven


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 23 mei 2018.

 • partners
 • partners
 • partners
 • partners
 • partners
 • partners
 • partners
 • partners