Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen WebReus B.V. en haar Afnemer en gelden voor alle Webhostingpakketten. 1. Definities.

  Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie WebReus B.V. een Overeenkomst heeft gesloten.

  Domeinnaam: naam van één of meer computers in een netwerk met een gezamenlijk adres, bv. url en e-mailadres;

  Hosting: de dienst van WebReus B.V. bestaande uit het beschikbaar stellen van (nader te bepalen) schijfruimte op een (virtuele) server voor het plaatsen van één of meer webpagina´s en/of communicatiefaciliteiten, zoals e-mail, van Afnemer, welke door WebReus B.V. voor Afnemer en derden toegankelijk word(t)(en) gemaakt via Internet.

  Internet: Een wereldwijd geheel van aan elkaar gekoppelde computernetwerken, hostcomputers, databanken en andere (openbare) elektronische communicatiemiddelen. Tenzij expliciet anders overeengekomen betreft het het World Wide Web (WWW).

  WebReus B.V.: De besloten vennootschap WebReus B.V., gevestigd aan de Stratumsedijk 23h te (5611 NA) Eindhoven;

  Overeenkomst: de overeenkomst die tussen WebReus B.V. en Afnemer tot stand komt met betrekking tot het verschaffen van Hosting door WebReus B.V. aan Afnemer en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

  Persoonsgegevens: Alle op natuurlijke personen herleidbare gegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  Webhostingpakket: Pakketten zoals shared hosting, weer onder te verdelen in allround, power en giant hosting.

2. Aanvang; duur
  1. De Overeenkomst gaat in op het moment, dat door Afnemer een keuze is gemaakt voor een Webhostingpakket en de opdracht tot Hosting door WebReus B.V. is geaccepteerd.
  2. Afnemer gaat deze Overeenkomst aan voor tenminste 1 jaar met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 2 volledige kalendermaanden. Zonder schriftelijke opzegging wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met steeds opnieuw 1 jaar.
3. Vergoeding.
  1. De vergoeding die Afnemer voor Hosting aan WebReus B.V. dient te voldoen is afhankelijk van het door Afnemer gekozen Webhostingpakket. Dit is inclusief de aanvraag (of verhuizing), registratie, het subdomein 'admin' en het onderhoud van de domeinn(a)am(en) van Afnemer.
  2. Afnemer is de vergoeding per jaar vooraf verschuldigd, inclusief eventuele eenmalige aansluitkosten, en wel steeds binnen 8 dagen na ontvangst van een factuur. In geval van een betalingsachterstand schakelt WebReus B.V. een incassobureau in, waarvan de kosten geheel op Afnemer verhaald zullen worden.
  3. Alle in de overeenkomsten/offertes en deze voorwaarden genoemde bedragen zijn in Euro en inclusief 21 % B.T.W.
  4. WebReus B.V. behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen, de Afnemer krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht.
  5. In geval Afnemer niet tijdig (binnen de factuurtermijn) de vergoeding heeft voldaan is WebReus B.V. gerechtigd, zonder dat zij daarbij schadeplichtig wordt en/of zonder dat dit voor Afnemer reden is om de Overeenkomst te ontbinden, de Hosting op te schorten en Afnemer van toegang tot internet af te sluiten, totdat de vergoeding is voldaan.
4. Omvang Hosting.
  1. WebReus B.V. zorgt voor de duur van de Overeenkomst ten behoeve van Afnemer voor Hosting. WebReus B.V. heeft afhankelijk van (de omvang van) het Webhostingpakket een vast aantal MB's harddiskruimte en e-mailadressen gereserveerd voor Afnemer. Tenzij anders overeengekomen zorgt WebReus B.V. voor de registratie van de domeinnamen bij de betreffende registrerende instanties, zoals SIDN.
  2. Het dataverkeer is gelimiteerd per maand afhankelijk van het Webhostingpakket. Eventueel niet gebruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar de volgende maand. Voor overschrijding van het dataverkeer wordt 2,50 euro per Gb in rekening gebracht. Deze afrekening vindt - indien dit aan de orde is - eenmaal per maand plaats.
5. Content Management Systeem; gebruik door Afnemer.
  1. WebReus B.V. biedt de mogelijkheid tot beheer van de site van Afnemer door middel van CMS- (Content Management Systeem) faciliteiten. Hierdoor verkrijgt de Afnemer toegang tot de voor hem gereserveerde ruimte op de server. Deze faciliteiten zijn alleen voor Afnemer en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van WebReus B.V. aan derden worden overgedragen.
  2. De server van WebReus B.V. mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Afnemer is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn, zulks ter beoordeling van WebReus B.V.. Warez sites, sites met illegale MP3´s en/of andere sites met illegale software zijn niet toegestaan. Tevens staat WebReus B.V. het versturen van ongevraagde e-mail (spam) niet toe. WebReus B.V. is nimmer aansprakelijk (te houden) voor de informatie geplaatst door Afnemer op de server.
  3. In het geval van overtreding door Afnemer van het in deze voorwaarden bepaalde of een ander voorval, zoals maar niet beperkt tot het plegen van strafbare feiten via de server, onredelijke en/of over- belasting of het installeren van binaire programmatuur zal WebReus B.V. zonder dat voorafgaande waarschuwing noodzakelijk is de webpagina´s van Afnemer kunnen uitschakelen, de bestanden van Afnemer van zijn virtuele server (domein) verwijderen, alsmede de toegang van Afnemer tot Internet ongedaan maken, zonder daarbij afstand te doen van het recht om de volledige schade op Afnemer te verhalen. Een en ander ter redelijke beoordeling van WebReus B.V..
  4. Indien Afnemer na daar door WebReus B.V., schriftelijk of per e-mail, op te zijn gewezen niet binnen vijf (5) werkdagen (de) illegale content heeft verwijderd of door WebReus B.V. heeft laten verwijderen of anderszins in strijd blijft handelen met het in deze voorwaarden bepaalde, heeft WebReus B.V. het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Reeds betaalde vergoedingen zullen niet worden gerestitueerd.
  5. Afnemer vrijwaart WebReus B.V. volledig voor alle aanspraken die voortvloeien uit activiteiten van Afnemer, en verplicht zich WebReus B.V. op de hoogte te stellen als Afnemer enige aansprakelijkheidstellingen ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van Afnemer op het Internet. Deze vrijwaring vervalt niet na het beëindigen van de Overeenkomst.
6. Kwaliteit Hosting; aansprakelijheid
 1.  De onder deze overeenkomst door WebReus B.V. te leveren (hosting-)diensten zijn naar beste vermogen.
  1. WebReus B.V. is bij haar activiteiten (mede) afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden of kan er sprake zijn van (andere) externe factoren (bijv. stroomstoringen, uitvallen hardware door virussen, wormen of Trojan Horses etc.), waar WebReus B.V. weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Naast gevallen van overmacht kan WebReus B.V. daarom niet garanderen, dat alle informatie storingsvrij en/of te allen tijde toegankelijk is voor Afnemer of derden, om wat voor een reden dan ook.
  2. Aansprakelijkheid van WebReus B.V. is dan ook uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan haar zijde. In ieder geval is de aansprakelijkheid van WebReus B.V. te allen tijde beperkt tot maximaal de vergoeding van de in rekening gebrachte prestatie oftewel het factuurbedrag, voorzover dat ook daadwerkelijk aan WebReus B.V. is voldaan.

7. Persoonsgegevens.

  1. WebReus B.V. zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om Persoonsgevens geheim en/of vertrouwelijk te houden.
  2. WebReus B.V. kan Persoonsgegevens van Afnemer om de volgende redenen verwerken:
  • Facturering van Hosting;
  • Beoordelen kredietwaardigheid Afnemer;
  • Beheren van het netwerk van WebReus B.V. of het netwerk waar de servers van WebReus B.V. toe behoren of zullen gaan behoren;
  • Signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik via de server of de webpagina´s;
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • Levering van diensten waarbij Persoonsgegevens noodzakelijk zijn.
  1. Behalve voorzover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal WebReus B.V. persoonsgegevens, zonder toestemming van de betrokkene, niet aan derden verstrekken, tenzij WebReus B.V. daartoe wettelijk is verplicht.
8. Overig.
  1. WebReus B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
  3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen WebReus B.V. en Afnemer in overleg treden om nieuwe afspraken te maken, waarbij de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen.
9 Rechts- en Forumkeuze.

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de bevoegde rechter te ´s-Hertogenbosch bij uitsluiting aangewezen om daarvan kennis te nemen.

 • partners
 • partners
 • partners
 • partners
 • partners
 • partners
 • partners
 • partners